Projekty 2015/2016

 • Drukuj

Projekty  edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2015/16

 

 1. Powiatowy Projekt Edukacyjny „Jan Długosz – Polak i Europejczyk”

 

Celem projektu było:

 

- oddanie hołdu wielkiej postaci historycznej Janowi Długoszowi w 600. rocznicę    urodzin;                                                                                                                                    - upamiętnienie autora polskiej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza oraz poznanie źródeł, z jakich korzystał pisząc Krzyżaków;

- poszerzenie wiedzy historycznej i polonistycznej poprzez uczestnictwo w konkursach oraz wykładach, dotyczących średniowiecza (wykłady pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora);

                                                                                                                                             - usystematyzowanie informacji na temat dziejopisarstwa średniowiecznego (cykl lekcji historii i języka polskiego, poświęconych Długoszowi i Sienkiewiczowi);

 - wyszukiwanie i porządkowanie informacji bibliograficznych (Biblioteka Główna Akademii Humanistycznej),  w celu wykorzystania ich  podczas przygotowań do zajęć z historii, języka polskiego oraz Powiatowego Konkursu Historycznego Życie i twórczość Jana Długosza;

- rozwijanie  i  doskonalenie  umiejętności w  zakresie  odbioru  wypowiedzi kronikarskiej (Roczniki…)  i literackiej (powieść historyczna),m.in. rozpoznawanie  intencji  wypowiedzi;

- doskonalenie kompetencji wzorcowego czytania tekstu literackiego                        -            rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
 - wzbogacanie słownictwa związanego  z kulturą i obyczajowością staropolską;
 - dzielenie się wiedzą podczas pracy metodą projektu;

      Nauczyciele dzięki współpracy mieli możliwość zdobywania doświadczeń w zakresie udoskonalania sposobów i metod nauczania oraz kształtowania u uczniów pożądanych postaw sprzyjających integracji w środowisku szkolnym i lokalnym. Kwintesencją działań podejmowanych w gimnazjach  i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego była prezentacja inicjatyw w ramach współpracy i wymiany dobrych praktyk.

 

 1.  Erasmus+ „ Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów
  i nauczycieli”

W ramach projektu uczniowie Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk, technik elektronik, technik ekonomista odbyli miesięczne staże w  Martos w Hiszpanii. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowany przez Unię Europejską.  

 

 1. „Młodzi głosują” „Polska szkoła szkołą demokracji”

 

     Celem projektu było:

 

 • Poprawa nastawienia społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej  i politycznej.
 • Przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego formułowania ocen i podejmowania decyzji w sprawach publicznych.
 • Tworzenie przestrzeni dla społecznej aktywności ludzi młodych.
 • Zwiększenie frekwencji wyborczej poprzez szerokie propagowanie w nich udziału.
 • Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

        W ramach projektu przeprowadzono Prawybory Prezydenckie , zorganizowane przez Szkolny Klub Europejski „EUROMY”. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mogli oddawać swoje głosy na różnych kandydatów na Prezydenta RP. Prawybory przeprowadziła Młodzieżowa Komisja Wyborcza. Dla uczniów udział w szkolnych Prawyborach był ciekawą lekcją demokracji i doskonałą nauką w podejmowaniu decyzji w sprawach politycznych.
 

 1. „Mandat na posła Sejmu dzieci i młodzieży”

 

Projekt edukacyjny na XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży
z tematem wiodącym: „Miejsca pamięci- materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”.

Organizator projektu: Kancelaria Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Cele projektu:

 • Nauka postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
 • Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej i narodowej;
 • Uświadamianie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;
 • Przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

 

 

Działania wykonane w ramach projektu:

 • Ankieta przeprowadzona wśród uczniów ZSZ im.  J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
 • Wystawa zorganizowana w Archiwum dotycząca Miejsc Pamięci.
 • Wycieczka po Pułtusku w celu odszukania Miejsc Pamięci narodowej i lokalnej.
 • Przygotowanie i prezentacja multimedialna filmu na temat Miejsca Pamięci Narodowej w Pułtusku.
 • Przygotowanie albumu przedstawiającego miejsca pamięci w Pułtusku i okolicach.

 

 

 1.  Powiatowy Projekt Edukacyjny ECO Ruszkowiacy

Główne cele projektu:
• uświadomienie potrzeby ochrony środowiska;
• zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji środowiska;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Projekt był realizowany we współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk. Podjęto szereg działań miedzy innymi :

 • Nasadzanie drzew na terenie szkoły;
 • Prelekcje i prezentacje na temat zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce;
 • Zbiórka makulatury;
 • Konkursy ekologiczne.
 1.  Powiatowy projekt edukacyjny wiedzy o Austrii „?STERREICH AUF DER SPUR...”;
  Główne cele projektu:
 • Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy realioznawczej o Austrii:
 • Promocja wybranego kraju niemieckiego obszaru językowego – Austrii, jako miejsca odbywania praktyk uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie języka niemieckiego;
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 Projekt był skierowany do uczniów gimnazjów oraz Zespołu. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano  dwa konkursy: quiz o Austrii w języku niemieckim i konkurs plastyczny.