Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna: technik administracji

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA SEMESTR I DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA SEMESTR I
DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO  
W PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
 2. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku – technik administracji

 

§ 1.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
 3. Zarządzenie nr  10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 

§ 2.

 

Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego są szkołami publicznymi     
i przeprowadzają rekrutację słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności - nauka w szkołach jest bezpłatna.

§ 3.

 

Rekrutacja na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej                      dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego na rok szkolny 2019/2020,  (semestr rozpoczynający się we wrześniu 2019 r.), będzie prowadzona do:

 

 

Nazwa szkoły

Okres kształcenia  w latach (semestry)

Liczba

oddziałów

słuchaczy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Pułtusku

3

(sześć semestrów)

1

30

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku: 

zawód technik administracji

2

(cztery semestry)

1

20

 

 

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub 8 – klasowej szkoły podstawowej (przed reformą), którzy mają ukończone, lub w roku 2019 ukończą 18 lat.
 2. O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie:  technik administracji  o okresie kształcenia 2 lata mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie.

 

§ 5.

 

 1. Oddział Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  zostanie uruchomiony w przypadku,  gdy zgłosi się minimum 25 kandydatów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów, za zgodą organu prowadzącego, istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów.

 

§ 6.

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

 

 1. od 24 czerwca od godz. 10.00 do 28 czerwca do  godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie                             do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 24 czerwca do 15 lipca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych przedłożonych dokumentów;
 3. 16 lipca godz. 10.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych                       i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska uszeregowane                             w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 4. od 16 do  18 lipca wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkoły policealnej);
 5. od 16 lipca od godz. 10 do 24 lipca do godz. 10 – potwierdzenie woli przyjęcia                        w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz w przypadku szkoły policealnej zaświadczenia lekarskiego                          o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 6. 25 lipca godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 7. od 1 sierpnia od godz. 10.00 do 3 sierpnia do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół wraz z obowiązującymi  dokumentami  - rekrutacja uzupełniająca;
 8. do  21 sierpnia– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów,
 9. 21 sierpnia  godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych;
 10. od 21 sierpnia od godz. 12.00 do 29 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia
  w postaci przedłożenia dokumentów (jak w rekrutacji zasadniczej);
 11. 30 sierpnia  godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych.

§ 7.

 

1. W procesie rekrutacji kandydaci posługują się wzorem wniosku opracowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

2.  Do wniosku o przyjęcie kandydaci dołączają: 

1) świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: 

a) gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej – kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

b) świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie ze szkoły) – kandydaci do Szkoły Policealnej dla Dorosłych,

c) trzy fotografie podpisane czytelnie na odwrocie.

 

§ 8.

 

Wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego lub na stronie internetowej szkoły www.zszpultusk.edu.pl.

 

Sekretariat Zespołu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
tel./fax. 23 692 06 41.
 

 

 

Regulamin rekrutacji do szkoły zaocznej

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA SEMESTR I
DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO  
w PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
 2. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku – technik administracji, technik ochrony osób
  i mienia

§ 1.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
  i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
 3. Zarządzenie nr  3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

§ 2.

Szkoły dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego są szkołami publicznymi     
i przeprowadzają rekrutację słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności - nauka w szkołach jest bezpłatna.

§ 3.

Rekrutacja na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej  dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego na rok szkolny 2018/2019,  (semestr rozpoczynający się we wrześniu 2018 r.), będzie prowadzona do:

Nazwa szkoły

Okres kształcenia  w latach (semestry)

Liczba

oddziałów

słuchaczy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Pułtusku

3

(6 semestrów)

1

30

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku: 

zawód technik administracji

2

(cztery semestry)

1

30

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku:

zawód technik ochrony osób i mienia

2

(cztery semestry)

1

30

 

§ 4.

 1. O przyjęcie na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub 8 – klasowej szkoły podstawowej, którzy mają ukończone, lub w roku 2018 ukończą 18 lat.
 2. O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie:  technik informatyk  o okresie kształcenia 2 lata mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie.

§ 5.

 1. Oddział zostanie uruchomiony w przypadku gdy zgłosi się minimum 25 kandydatów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów, za zgodą organu prowadzącego, istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów.

§ 6.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

 1. od 25 czerwca godz. 10.00 do 28 czerwca godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. od 25 czerwca do 13 lipca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych przedłożonych dokumentów;
 3. 16 lipca do godz. 10.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 4. od 16 lipca godz. 12.00 do 18 lipca do godz.16.00 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;
 5. do 24 lipca godz. 12.00– potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 6. 25 lipca do godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych ;
 7. od 1 sierpnia od godz. 10.00 do 8 sierpnia do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami  - rekrutacja uzupełniająca,
 8. od 3 sierpnia do 24 sierpnia– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów,
 9. 27 sierpnia do godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych,
 10. od 28 sierpnia od godz. 10.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia
  w postaci przedłożenia dokumentów (jak w rekrutacji zasadniczej),
 11. 31 sierpnia do godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych.

§ 7.

1. W procesie rekrutacji kandydaci posługują się wzorem wniosku opracowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

2.  Do wniosku o przyjęcie kandydaci dołączają: 

1) świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: 

a) gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej – kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

b) świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie ze szkoły) – kandydaci do Szkoły Policealnej dla Dorosłych,

c) trzy fotografie podpisane czytelnie na odwrocie.

§ 8.

Wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego lub na stronie internetowej szkoły www.zszpultusk.edu.pl.

 

Sekretariat Zespołu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
tel./fax. 23 692 06 41.
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej