Regulamin rekrutacji do szkoły dziennej dla absolwentów szkoły podstawowej

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH         
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1,
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO 
w PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

I. Podstawa prawna

§ 1.

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, ze zm.) – rozdział 6.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).  
 4. Zarządzenie nr  10  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 

II. Wymagane dokumenty

§ 2.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły / druk do pobrania na stronie szkoły www.zszpultusk.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków określonych w regulaminie przyjęć, które należy dołączyć do wniosku:
 1. Oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. Oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 3. Zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeżeli kandydat takie posiada);
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy Technikum Nr 1– należy złożyć w terminie do 24 lipca 2019 r. do godz. 10.00);
 5. Oświadczenie w sprawie dostarczenia umowy o pracę zawartej z pracodawcą (dotyczy młodocianych pracowników w Szkole Branżowej I Stopnia).
 6. Umowa o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu (dotyczy młodocianych pracowników w Szkole Branżowej I Stopnia).

 

 

Do wniosku należy dołączyć również:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeżeli dotyczy kandydata);
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy kandydata);
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  (jeżeli dotyczy kandydata);
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeżeli dotyczy kandydata);
 5. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie);
 6. Opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  o typie problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwości wyboru kierunku kształcenia (jeżeli kandydat taką posiada).

 

 

 

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył,  na każdej stronie powinna zawierać adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

§ 3.

Wniosek wraz z załącznikami kandydaci do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego składają w sekretariacie szkoły w terminach określonych w § 15. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

III. Kryteria rekrutacji

§ 4.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego podaje do wiadomości kandydatów kryteria przyjęć poprzez ogłoszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły www.zszpultusk.edu.pl oraz
w sekretariacie szkoły.

§ 5.

O przyjęcie do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

§ 6.

Na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku będzie prowadzona rekrutacja do następujących szkół:

 

 

 

Szkoła

 

Innowacja/zawód

Proponowane przedmioty
do realizacji  w zakresie rozszerzonym

 

Języki obce

 

Okres kształcenia

 

Liczba

 

oddziałów

 

uczniów

 

 

I Liceum Ogólnokształcące

 

 

Innowacja pedagogiczna
w zakresie bezpieczeństwa narodowego

 -historia

- język polski
- język obcy nowożytny

angielski
niemiecki** rosyjski**

4 lata

1

30

 

 

Technikum Nr 1

technik informatyk

-fizyka

-matematyka

angielski niemiecki** rosyjski**

5 lata

1

 

30

 

technik logistyk

-geografia 
-język obcy nowożytny

angielski niemiecki** rosyjski**

5 lata

1

30

Szkoła Branżowa I Stopnia

wielozawodowa

------

angielski

3 lata

2

60

* – zapewnienie kontynuacji nauczania jednego języka obcego, nauczanego w szkole podstawowej, 

**- drugi język obcy nauczany będzie na zasadzie większości

 

Oddział zostanie uruchomiony w przypadku gdy zgłosi się minimum 25 kandydatów (dotyczy wszystkich typów szkół).

 

§ 7.

1. Rekrutację i kwalifikację kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która działa  na podstawie Regulaminu przyjęć kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 8.

Dyrektor Szkoły przyjmuje kandydatów do klasy pierwszej na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 9.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. Oceny z następujących zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka,  język obcy nowożytny i jeden z następujących przedmiotów zależnie od typu szkoły:
 1. fizyka dla klasy Technikum Nr 1 kształcącego w zawodzie technik informatyk;
 2. geografia dla klasy Technikum Nr 1 kształcącego w zawodzie technik logistyk;
 3. geografia dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego,
 4. informatyka dla klas Szkoły Branżowej I Stopnia.

 

 

 1.  Inne osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. tytuł finalisty lub laureata w etapie ponadwojewódzkim i wojewódzkim(organizowanego przez Kuratora Oświaty) konkursu przedmiotowego i tematycznego,
 2. wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty, na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym,
 3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. aktywność na rzecz innych ludzi np. wolontariat albo inne osiągnięcia na rzecz środowiska szkolnego.

 

§ 10.

 1. Ustala się następującą skalę punktową za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 9:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

18

Bardzo dobra

17

Dobra

14

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

 

 

2. Skalę punktową za inne osiągnięcia wymienione w punkcie 2, w tym:

 

Osiągnięcie

Wartość punktowa osiągnięcia

Konkursy  o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:

 • finalista konkursu przedmiotowego
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

 

10

7

5

Konkursy o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim lub turnieje o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

 

10

 

4

 

3

Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Kuratora Oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

10

7

5

7

5

3

Konkursy lub turnieje o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

7

5

7

3

2

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym
 • krajowym
 • wojewódzkim
 • powiatowym

 

 

4

3

2

1

Aktywność na rzecz innych ludzi np. wolontariat albo inne osiągnięcia na rzecz środowiska szkolnego.

3

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

7

 

 (*) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.

 

§ 11.

1. Komisja przyjmuje łączną liczbę punktów uzyskanych za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, przyjmując współczynnik za każdy wynik procentowy z zakresu:

- języka polskiego – 0,35

- matematyki – 0,35

- języka obcego nowożytnego – 0,30

§ 12.

1. Absolwentowi, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

1) języka polskiego, matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

35

Bardzo dobra

30

Dobra

25

Dostateczna

15

Dopuszczająca

10

 

 

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

30

Bardzo dobra

25

Dobra

20

Dostateczna

10

Dopuszczająca

5

 

 

 

§ 13.

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, będące odzwierciedleniem sumy punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, wybranych zajęć edukacyjnych, średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć.

 

§ 14.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata i jego rodziny,
 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 4. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 5. problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu nas stan zdrowia potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość punktową.

 

IV. Terminarz rekrutacji:

§ 15.

Rekrutacja zasadnicza

 1. Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają  wnioski, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.
 2. Od 17 czerwca od godz.10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.
 3. Od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają dokumenty:

- kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 

- kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

 

- inne dokumenty z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

 1. Do 15 lipca – Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów przyjętych w szkole. 

 

 1. 16 lipca godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację 
  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 2. Od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia
  w danym zawodzie i przedłożyli oświadczenie o wyborze tej szkoły.
 3. Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie w sprawie dostarczenia umowy o pracę zawartej z pracodawcą (dotyczy młodocianych pracowników w Szkole Branżowej I Stopnia).
 4. 25 lipca godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz nazwiska i imiona kandydatów nieprzyjętych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.  
 • Od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 kandydaci składają wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków dla kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Do 16 sierpnia - Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne.
 • 19 sierpnia godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • Od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 21 sierpnia do godz. 16.00 -  Szkolna Komisja Rekrutacyjna wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który potwierdził wolę wyboru szkoły.
 • Od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 -  kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia
  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 28 sierpnia godz. 10.00 – Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych.

 

 

V. Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Kandydaci nieprzyjęci do szkół w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, postępując według procedur zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Kandydatom, których nie zakwalifikowano do szkoły, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

2) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Powinno ono zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć
do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie.