Plan pracy Pedagoga

 

Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017

Zadania pedagoga szkolnego wynikają z przepisów prawnych regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych i są podyktowane aktualnymi potrzebami i specyfiką placówki.

Rozporządzenie MEN z 7 stycznia 2003

Rozporządzenie MEN z 17 lutego 2010

Rozporządzenie MEN z  30 kwietnia 2013

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017

Realizacja zadań ogólnowychowawczych

Profilaktyka

Indywidualna opieka pedagogiczna

Pomoc materialna

Orientacja zawodowa

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów.

1.Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności  w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego

•przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w razie potrzeby,

•współpraca z rodzicami,

•współpraca z wychowawcami,

•rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

1.Aktualizacja dokumentów uczniów objętych wzmożonymi oddziaływaniami opiekuńczo- wychowawczymi: opinie i orzeczenia          Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności,  informacje z Policji i Sądu.

1.Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin zaniedbanych, wielodzietnych, patologicznych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

1. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia:

 - organizowanie zajęć warsztatowych aktywizujących do wyboru zawodui poszukiwania pracy.

2.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

2.Kontynuowanie spotkań w ramach grupy wsparcia z Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną.

2.Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami  i ich rodzicami.

2.Współpraca  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pracownikami socjalnymi,  typowanie uczniów do dożywienia i pomocy rzeczowej.

2. Organizowanie i koordynowanie zajęć z doradcami zawodowymi.

Współpraca z uczelniami wyższymi.

3.Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

3.Wykrywanie patologii życia społecznego i eliminowanie początkowych symptomów niedostosowania

•zapoznanie się z warunkami życia uczniów, sytuacją rodzinną, kontakt z rodzicami,

•ewidencja uczniów wykazujących cechy niedostosowania społecznego zagrożenia niedostosowaniem,

•systematycznie przeprowadzane rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

3.Aktualne problemy młodzieży w różnych sferach życia /rodzinnych, szkolnych/ organizowanie pomocy adekwatnej do rozpoznanych potrzeb.

 

3. Zachęcanie do pomocy koleżeńskiej – sprzedaż używanych podręczników.

3. Współpraca z Powiatowym Urzędem pracy w Pułtusku, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Ciechanowie.

4.Prowadzenie i inicjowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

4.Pomoc uczniom wychowującym się w rodzinach z problemem alkoholowym, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne   do funkcjonowania w rodzinie dysfunkcyjnej.

 

4. Organizowanie wycieczek tematycznych.

5.Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia

•dostarczanie informacji na temat rodzajów szkół wyższych

•organizowanie zajęć warsztatowych aktywizujących do wyboru zawodu.

5.Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy pedagogicznej.

5. Kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, pomoc nauczycielom     w dostosowaniu form i metod pracy do realnych możliwości uczniów  o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

 

6.Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich  problemów wychowawczych z własnymi dziećmi – pedagogizacja rodziców.

6.Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

6.Udzielanie uczniom wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

 

 

7.Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, pomoc                       w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych.

7. Przeprowadzenie zajęć „Prawa i Obowiązki ucznia”, „Komunikacja interpersonalna”, „Stop agresji”

7. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem.

 

 

8.Analizowanie bieżącej sytuacji wychowawczej w szkole i opracowywanie planów  naprawczych.

8. Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

8. Przygotowanie teczek osobowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

9. Inicjowanie pomocy specjalistycznej dla uczniów: psychologicznej, terapeutycznej, logopedycznej zdrowotnej i prawnej.

9. Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zdrowotnej – „Światowy Dzień AIDS”, „ Dzień bez papierosa”.

Zajęcia z funkcjonariuszami komendy Powiatowej Policji – „ Bezpieczna szkoła”

 

 

 

 

9. Praca nad wnioskami o dostosowanie form i metod dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

 

10.Organizowanie pomocy pedagogicznej i wsparcia dla uczniów, u których wystąpiły problemy.

10. Współorganizowanie akcji „Bezpieczna szkoła”

Współorganizowanie akcji„Nie uzależnieniom” – profilaktyka uzależnień.

Koordynacja zajęć z doradcami zawodowymi.

Współpraca z uczelniami wyższymi.

10. Przygotowanie wystawy w ramach projektu „ Nie osądzaj” –promocja właściwych zachowań.

 

 

11.Koordynowanie działań podejmowanych przez dyrekcję szkoły, wychowawców klas i nauczycieli.

11.Pomoc nauczycielom-wychowawcom w przeprowadzaniu zajęć                z zakresu profilaktyki uzależnień

Eliminowanie zjawiska agresji i przemocy

•pomoc wychowawcom w przeprowadzaniu zajęć, udostępnianie scenariuszy,

•przeprowadzanie rozmów profilaktycznych, omawianie skutków zachowań agresywnych,

•uświadamianie prawnych konsekwencji zachowań agresywnych.

11. Wspólpraca z PoroadniąPsychologiczno – Pedagogiczną -

 

 

12.Współpraca z wychowawcami klas, Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i instytucjami w organizowaniu opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

12. Podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę frekwencji                          i eliminowania zjawiska wagarów, rozliczanie uczniów opuszczających bez ważnych powodów zajęcia lekcyjne, informowanie o absencji rodziców, a w szczególnych przypadkach policję i sąd.

 

 

 

 

13.Prowadzenie zajęć ukierunkowanych na uczenie zasad komunikacji międzyludzkiej i umiejętności interpersonalnych, kształtowanie umiejętności, postaw, właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych  i w sytuacjach zagrożenia.

13. Agitowanie uczniów do korzystania z kółek wyrównawczych  i samopomocy koleżeńskiej.

Zapoznanie uczniów z technikami skutecznego uczenia się, technikami relaksacyjnymi, radzenia sobie ze stresem.

 

 

 

14.Czuwanie nad realizacją założeń wynikających z programu ,,Bezpieczna  szkoła” m.in. dotyczących ochrony praw człowieka.  

15. Udział w szkoleniach i konferencjach.

14. Badania ankietowe – sondaże diagnostyczne na temat używek, bezpieczeństwa ( według potrzeb).

Praca z uczniem zdolnym.

Zorganizowanie wycieczki do Aresztu Śledczego

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej