Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY ZESPOŁU  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU
NA LATA  2015-2020

 

I.                  PODSTAWA PRAWNA

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego(DZ.U. z 2013r.,poz.560).

3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie    szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających     kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań  i opracowywanie ekspertyz – (Dz.U. Nr 168, poz.1324.) ze zm.(w brzmieniu od 1 września 2013r.).

 

II.               MERYTORYCZNA  PODSTAWA  PLANOWANIA

 

 1. Zewnętrzne i wewnętrzne standardy jakości.
 2.  Wyniki  jakości pracy szkoły – raporty  z ewaluacji zewnętrznej i   wewnętrznej.
 3. Statut szkoły.
 4. Program wychowawczy i program profilaktyki.
 5. Zestaw programów, podręczników i planów nauczania.
 6. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 7. Roczne plany pracy Szkoły.
 8. Roczne plany  promocji Szkoły.
 9. Regulaminy wewnętrzne.

 

III.           PREZENTACJA SZKOŁY

 

     Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku od początku swego istnienia stara się  wspierać młodzież w rozwoju i kreowaniu postaw twórczych. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, służące temu, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie, był innowacyjny. Organem prowadzącym Szkoły jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Szkoła mieści się przy ulicy Tysiąclecia 12.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego wchodzą następujące  typy szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych:

 

1. Technikum Nr 1- 4 letnie

3. I Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3 letnie

5. Szkoła Policealna dla Dorosłych- 2 letnia

 

     Nowoczesne, innowacyjne  i efektywne nauczanie  możliwe jest dzięki profesjonalnej kadrze pedagogicznej oraz odpowiedniej bazie lokalowej oraz  techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. Szkoła posiada również bibliotekę z bogatym księgozbiorem systematycznie wzbogacanym, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, oraz ogólnodostępnym  centrum multimedialnym, co pozwala na pełne korzystanie z technologii informacyjnych.

 

Szkoła umożliwia  swoim uczniom  wszechstronny rozwój oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Priorytetem jest profesjonalne szkolnictwo zawodowe, które umożliwia uzyskanie certyfikatów zewnętrznych.  Od roku szkolnego 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym są realizowane dwie innowacje pedagogiczne: w zakresie wychowania fizycznego - piłka siatkowa oraz bezpieczeństwa narodowego.  Założeniem placówki jest realizacja zadań statutowych nie tylko w sferze dydaktyki, wychowania i opieki ale również kreowanie i wyzwalanie twórczych  postaw oraz rozwijanie zainteresowań.

 

IV.            MISJA SZKOŁY

 

Planowana  Misja: „  Innowacyjność, kreatywność,  efektywność, profesjonalizm”

 

Zespół Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego zapewnia wysokie standardy kształcenia i wychowania poprzez łączenie tradycji szkoły  z wymogami współczesnego świata. Promujemy kształcenie w zawodzie nakierowane na zdobywanie kwalifikacji i certyfikatów umożliwiających pracę w Unii Europejskiej. Nasi uczniowie odbywają praktyki zagranicznie oraz biorą udział w wymianach młodzieży. Realizowana misja wiąże  się bezpośrednio  z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego między innymi:

Szkoła Zawodowa szkołą  pozytywnego wyboru. oraz Nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy.

 

V.               WIZJA SZKOŁY

 

Zespół Szkół Zawodowych  im. J. Ruszkowskiego wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego i globalnego rynku, planuje systematyczne wdrażanie zmian w kształceniu ogólnokształcącym, zawodowym i ustawicznym. Ich celem jest podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia, szczególnie  zawodowego tak, by odpowiadało na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy    i wysokich  kwalifikacjach.

Edukacja zawodowa jest jednym z priorytetowych zadań polityki oświatowej państwa. Współczesna szkoła musi zmierzyć się z niełatwymi zadaniami. Wynikają one przede wszystkim ze zmian w ustroju szkół ponadgimnazjalnych, z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także z nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, która daje szerokie możliwości rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub zmianą zawodu.

Rynek pracy potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia zawodowego, żeby było ono powiązane z potrzebami pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza praktycznej nauki zawodu. Włączanie pracodawców w proces edukacji zawodowej podniesie poziom nauczania zawodu, zaś przedsiębiorcom umożliwi dostęp do dobrze wykwalifikowanej, młodej kadry pracowniczej.

W naszej szkole dostrzegamy potencjał, indywidualność oraz prawa i obowiązki każdego ucznia. Współpracujemy z rodzicami w taki sposób, aby czuli się współodpowiedzialni za realizację najważniejszych zadań szkoły realizujemy szereg zagadnień związanych z pedagogizacją rodziców. Rodzice są równorzędnymi partnerami szkoły. Organizujemy spotkania z rodzicami oraz dni otwarte, angażujemy rodziców  do współpracy przy realizacji wielu przedsięwzięć służących podniesieniu jakości kształcenia  i wychowania. Młodzież uczymy przezwyciężać trudności, podejmować decyzje i  inicjatywy.

Kształtujemy odpowiedzialność, zaradność, umiejętność pracy zespołowej i zdolności organizacyjne.

W osiąganiu wartości przyjętych w misji, sprzyja przyjazny klimat naszej szkoły, wynikający z pozytywnych relacji: rodzice – uczniowie – nauczyciele – administracja i obsługa.

    

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze:

 • przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w dziedzinach

istotnych dla rozwoju gospodarki kraju,

 • skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu,
 • tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej,

umożliwia jej twórczą samorealizację,

 • organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy                    w trudnych dla niego sytuacjach,
 • proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • doskonali proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji,
 • rozwija edukację europejską m.in. poprzez międzynarodową wymianę szkolną nauczycieli i uczniów,
 • zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem,
 • systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną,
 • zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom,
 • jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szkoły i środowiska,
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z potrzebami uczniów.

 

VI.           GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 

 1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie wysokich standardów szkolnictwa zawodowego.

 

1.1  Kierunki kształcenia

 

Ofertę edukacyjną planujemy dostosować do aktualnych potrzeb rynku pracy (obecnie i w przyszłości) – poprzez przeprowadzanie analiz krótko- i długoterminowych potrzeb rynku pracy.  Szkoła powinna iść z duchem czasu i każdego roku proponować nowe, nowoczesne kierunki tak, aby absolwent po ukończeniu szkoły miał możliwość znalezienia pracy na rynku.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców proponujemy otwarcie w Zespole Szkół Zawodowych „klas zamawianych”.

Wykorzystując istniejącą bazę lokalową i dydaktyczną, wyposażenie i nowo pozyskane pracownie proponujemy nowe kierunki kształcenia w branżach:

 1. Elektryczno – elektronicznej
 2. Mechanicznej
 3. Administracyjno - usługowej

na poziomie technikum, szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Technikum

 • Technik Informatyk
 • Technik Elektronik 
 • Technik Mechanik
 • Technik Logistyk
 • Technik Ekonomista
 • Technik Ochrony Środowiska

 

Szkoła Policealna

 • Technik Informatyk

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształci Szkoła oraz w ramach współpracy z Urzędem Pracy.

 

1.2  Orientacja zawodowa na II i III etapie edukacyjnym – uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ich rodzice

 

Aspiracje edukacyjne i zawodowe dzieci, mogą być zależne od środowiska rodzinnego. Pozycja rodziców i poziom społeczny skłania do osiągnięcia wyższego, lub przynajmniej równego im miejsca. Im wyższa pozycja społeczna rodziny, tym częściej młodzież wybiera zawody o wyższej randze społecznej.

W związku z powyższym, proponujemy prowadzenie działań, które zachęcą uczniów do nauki w szkole kształcącej w zawodach, min.:

 • Opracowanie informatorów edukacyjnych – kierunki kształcenia z możliwością kontynuacji, realizowane projekty, ofert praktyk krajowych i zagranicznych, dodatkowe kursy i kwalifikacje, innowacje edukacyjne;
 • Ankiety dla gimnazjalistów -  ewentualne otwarcie nowego kierunku poprzedzać ankietowaniem gimnazjalistów, w celu sprawdzenia czy kierunek będzie się cieszył zainteresowaniem;
 • Warsztaty z doradcami zawodowymi. - przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych, których celem będzie promocja szkoły i kierunków kształcenia; kształtowanie świadomości w zakresie współczesnego rynku pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 • Spotkania z rodzicami w celu kształtowania pozytywnego wizerunku i postrzegania Szkoły oraz przekazywania informacji o ścieżkach kariery i ofertach rynku pracy;
 • Organizacja Targów Zawodów – z lekcjami otwartymi, pokazami, doświadczeniami, konkursami;
 • Dla uczniów szkół gimnazjalnych Salon Edukacji Technicznej i Zawodowej dla lepszego poznania problematyki edukacji zawodowej.

 

 

1.3  Współpraca z pracodawcami

 

Uczeń osiąga najwięcej korzyści jeśli nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznaje nowoczesne surowce, materiały i technologie, ułatwia to młodym ludziom zdobycie atrakcyjnej pracy zaraz po ukończeniu szkoły. Z kolei pracodawca pozyskuje absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w swoim zawodzie. Organizacja zajęć praktycznych czy też praktyk zawodowych daje pracodawcom możliwość zatrudnienia najzdolniejszych uczniów. Korzyścią dla firm jest również promowanie marki przedsiębiorstwa wśród potencjalnych klientów.

Na współpracy zyskuje również szkoła. Pracodawcy mogą prowadzić szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, doposażać pracownie szkolne w ramach tak zwanego „sponsoringu”, organizować spotkania z młodzieżą, współpracować przy tworzeniu programów nauczania w zawodzie itd.

Proponowane formy współpracy:

 1. Forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Celem i istotą spotkań w ramach forum jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami oraz wypracowanie, utrwalenie i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie. Ważne jest, aby forum zgromadziło przedstawicieli różnych interesariuszy rynku pracy.

 1. Klasy   patronackie

Ideą patronatu jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mogących podjąć pracę w  patronackim przedsiębiorstwie. 

W ramach programu wsparcia edukacji zawodowej firmy patronackie mogą organizować min.: praktyki zawodowe oraz w miarę potrzeb wymiany międzyszkolne młodzieży, kursy języków obcych, specjalistyczne szkolenia oraz fundują stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Przedsiębiorcy współuczestniczą w opracowywaniu programów w ramach innowacji
i współpracują z nauczycielami zawodu.

 

 1. Praktyczna  nauka zawodu u pracodawców

Celem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców jest odpowiednio opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zakres współpracy z pracodawcami obejmuje tworzenie sieci zakładów pracy, w których odbywa się kształcenie zawodowe praktyczne oraz praktyki zawodowe. Podwyższenie jakości współpracy będzie się opierało na  wypracowaniu standardów praktyk w poszczególnych zawodach, przy współpracy szkół z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.

 1. Staże dla nauczycieli i uczniów

Projekty finansowane z EFS otwierają uczniom i nauczycielom możliwości korzystania
z wiedzy i doświadczenia ludzi biznesu, którzy dzielą się swoim praktycznym doświadczeniem, pokazują, jak być dobrym przedsiębiorcą, jak spełniać oczekiwania pracodawcy. Podczas staży uczniowie  uzupełniają  posiadaną wiedzę i umiejętności oraz zdobywają nowe doświadczenia. Projekty oferują swoim beneficjentom możliwość odbycia stażu w przedsiębiorstwie na stanowisku zgodnym z preferencjami zawodowymi.

 1. Specjalistyczne           kursy/szkolenia          dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym      przez            pracodawców

Celem kursów/szkoleń jest uzyskanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji/uprawnień, które są honorowane przez pracodawców. Dzięki takiej formie wsparcia młodzież zwiększa swoje szanse na rynku pracy. Kończąc specjalistyczny kurs lub szkolenie może uzyskać certyfikat potwierdzający jego ukończenie lub zaświadczenie zdania egzaminu państwowego.

 1. Wycieczki zawodowe

W przygotowaniu do zawodu niezwykle ważny jest kontakt uczniów z rzeczywistym miejscem pracy. Atrakcyjną i efektywną formą współpracy z pracodawcą jest wycieczka zawodowa. Organizowane wycieczki zawodowe pełnią istotne funkcje poznawcze, kształcące i wychowawcze. Są atrakcyjną formą zdobywania nowych doświadczeń.

 1. Krajowe i zagraniczne wizyty studyjne

Przez wizytę studyjną należy rozumieć kilkudniowy pobyt uczniów w zakładach pracy znajdujących się na terytorium Polski lub poza granicami kraju. Celem wizyty jest kompleksowe poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych właściwych dla danej branży zawodowej oraz gromadzenie i wymiana doświadczeń.

Korzyści uczestnictwa w wizytach studyjnych są cenne dla uczniów. Poznają oni nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne właściwe dla danej branży zawodowej. Oprócz tego zdobywają dodatkową wiedzę przydatną w kształceniu zawodowym, a tym samym wzbogacają słownictwo branżowe. Kolejne korzyści to pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych   w rzeczywistych warunkach pracy, rozpoznanie
i porównanie warunków i czynników zaangażowania pracodawców w kształcenie zawodowe, identyfikacja dobrych praktyk stosowanych w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz gromadzenie i wymiana doświadczeń.

Szerokie możliwości w zakresie organizacji tej formy współpracy z pracodawcami pojawiły się wraz z programami europejskimi. Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy

 1. Konkursy zawodowe

Poprzez uczestnictwo w konkursach zawodowych, uczniowie rozwijają swoje umiejętności oraz kształtują tak zwane kompetencje miękkie, których oczekują pracodawcy. Autorzy najlepszych projektów konkursowych są promowani w środowisku lokalnym i branżowym. Osiągane korzyści dla firm i partnerów zaangażowanych w projekt są mierzone w perspektywie długofalowej. Przede wszystkim może nastąpić nawiązanie współpracy pomiędzy potencjalnym pracownikiem a potencjalnym pracodawcą oraz wzrost rozpoznawalności marek wśród młodych ludzi, którzy są potencjalnymi pracownikami, wzrost zatrudnienia wykwalifikowanej kadry na stanowiskach technicznych oraz dodatkowo – pozytywny wizerunek firm i instytucji angażujących się we współpracę ze szkołą zawodową.

1.4  Dodatkowe umiejętności i kompetencje

Uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz  pozyskując dodatkowe środki w ramach projektów unijnych, planujemy zorganizować min.:

·         Kursy branżowe i zawodowe kończące się dyplomem lub certyfikatem (e-learning);

Np.           Projektowania stron internetowych

          Administratora sieci komputerowych

          Obsługi kasy fiskalnej

 

1.5  Innowacje edukacyjne

 

W ramach działań innowacyjnych, które będą identyfikowały i wyróżniały szkołę
w regionie planujemy:

1.        Kierunki kształcenia w wybranych zawodach wzbogacone o specjalistyczne innowacje .

2.        Utworzenie Firmy Symulacyjnej (na bazie posiadanej pracowni ekonomicznej)

Dzięki pracy w firmie symulacyjnej uczniowie samodzielnie wypracowują metody rozwiązywania różnych problemów sytuacyjnych, są przygotowani do wejścia na rynek pracy
i nabywają podstawowe  umiejętności do wykonywania przyszłych obowiązków zawodowych.

3.        Zagraniczne praktyki zawodowe – partnerskie projekty mobilności,

np.  Erasmus+  - mobilność edukacyjna, współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk)

Partnerskie projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki
i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

4.        Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w projektach i programach edukacyjnych, min.:

·         IT Szkoła - internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów
e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

·         Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe są innowacyjnym narzędziem edukacyjnym, stworzonym w odpowiedzi na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunku technik logistyk. WLLSiM to nie tylko praktyczniejsza nauka zawodu, ale również elastyczne podejście do potrzeb edukacyjnych. Zastosowane rozwiązania pozwalają na samodzielną naukę w oparciu o podręczniki i inne materiały dydaktyczne dostępne na stronie projektu oraz przekazane do szkół, które pracują w oparciu o to innowacyjne rozwiązanie.

·         OTK - Ogólnopolski Tydzień Kariery,  to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wzmocnienie świadomości potrzeby  wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

·         Fundacja młodzieżowej przedsiębiorczości - Moje finanse - Program edukacyjny wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu edukacji finansowej.

5.             E-learnig - metoda nauczania z wykorzystaniem komputera i Internetu – bez konieczności obecności ucznia na sali lekcyjnej. Ta innowacyjna metoda sprawdza się jako uzupełnienie nauczania stacjonarnego, daje uczniowi elastyczność i uczy go samodzielności. Dla nauczyciela e-learning to sposób na efektywne śledzenie postępów ucznia oraz możliwość indywidualizacji procesu nauczania w szkole ponadgimazjalnej.

 • Szkolenia i kursy e-learningowe dla uczniów i nauczycieli

6.             Współpraca z technicznymi uczelniami wyższymi

Stosownie do uzgodnień, uczniowie będą mogli brać udział w organizowanych przez uczelnie wykładach, warsztatach, forach dyskusyjnych i seminariach, a także korzystać z czytelni. Zespół będzie natomiast promować uczelnie zarówno w czasie Dni Otwartych, jak i imprez okolicznościowych.   

 

 1. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jej osiągnięć oraz prezentowanie aktualnej  oferty edukacyjnej.

 

Promocja Zespołu Szkół Zawodowych w Pułtusku to całokształt działań podejmowanych sukcesywnie oraz doraźnie, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej i upowszechnianiu jej osiągnięć w środkach społecznej komunikacji oraz w Internecie.

 

Cele promocji szkoły

·      kształtowanie wizerunku Szkoły na zewnątrz (Zespół jako szkoła nowoczesna, odpowiadająca                standardom europejskich form nauczania);

·      zachęcanie uczniów szkół gimnazjalnych do kontynuowania nauki w Zespole;

·      podkreślenie nowoczesności placówki poprzez metody i formy nauczania, zgodne ze        współczesnymi możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Główne działania promujące szkołę:

 • Dbałość o nowoczesny wizerunek Szkoły –doposażanie pracowni przedmiotowych, sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne;
 • Aktualizacja strony internetowej - publikacja zdjęć i relacji z życia szkoły;
 • Opracowanie gazetki szkolnej i jej publikacja;
 • Przygotowywanie informacji dla rodziców o działalności placówki;
 • Organizacja konkursów edukacyjnych. Przygotowanie uczniów do udziału
  w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i olimpiadach;
 • Organizowanie akademii okolicznościowych, imprez sportowych z udziałem zaproszonych gości i społeczności lokalnej;
 • Organizacja oraz udział w zawodach sportowych o zasięgu miejskim, wojewódzkim
  i ogólnopolskim;
 • Uczestnictwo w akcjach charytatywnych i ogólnopolskich;
 • Udział w corocznych ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych;
 • Sukcesywna współpraca z mediami - opracowanie treści informacji, artykułów i zdjęć o osiągnięciach edukacyjnych i sportowych naszych uczniów oraz o ważnych wydarzeniach z życia szkoły;
 • Wizyty promujące szkołę w gimnazjach;
 • Organizacja DRZWI OTWARTYCH  - TARGI KIERUNKÓW;
 • Organizacja i udział w Targach Edukacyjnych;
 • Opracowanie plakatów, banerów, ulotek i filmów promujących szkołę;
 • Udział Pocztu Sztandarowego, nauczycieli oraz uczniów szkoły w różnego rodzaju miejskich uroczystościach państwowych;
 • Udostępnianie sali gimnastycznej społeczności lokalnej;
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi wspomagającymi działalność Szkoły;
 • Współpraca z przedsiębiorcami.
 • Badanie losów absolwentów pod kątem ich aktywności na rynku pracy, np. możliwości pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji w formie kursowej.

§  Analiza losów absolwentów  oraz wykorzystanie informacji do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej.

 • Współpraca z absolwentami: zjazdy absolwentów, spotkania absolwentów z uczniami.

 

Główny cel promocji szkoły to przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności środowiska, budowanie zewnętrznego i dydaktyczno -wychowawczego wizerunku szkoły oraz kształtowanie dobrej opinii w środowisku.

 

Szczegółowy harmonogram działań promocyjnych jest zawarty w corocznym planie pracy Zespołu ds. promocji szkoły.

 

 1. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami oraz zapewnienie bezpieczeństwa
  w szkole.

 

3.1  Kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje.

 

 • Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno- wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie z potrzebami szkoły).
 • Specjalistyczne szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
  w zawodach technik informatyk, ekonomista, logistyk, elektronik (np. obsługa pakietu INSERT GT).
 • Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli:

- zachęcanie nauczycieli do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, które wpłyną na podniesienie jakości kształcenia, np. kwalifikacje egzaminatora zewnętrznego
w zawodzie,

- udział nauczycieli w nowoczesnych formach kształcenia, np. e-learning,

- organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, których tematyka wynika
z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeprowadzanych kontroli (np. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole),

- motywowanie nauczycieli do pracy nad uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

            - doskonalenie współpracy stażysta-opiekun,

- podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły,  które są określone w Wieloletnim i rocznych planach doskonalenia nauczycieli.

 

3.2  Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, bazy dydaktycznej.

 

 • Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego (zgodnie z wymogami określonymi w   podstawach programowych), oraz umożliwiających poszerzanie oferty zajęć dodatkowych.
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez realizacje projektów unijnych oraz realizację zadań dodatkowych, np. wynajem pomieszczeń szkolnych.
 • Poszukiwanie sponsorów poprzez współpracę z rodzicami, pracodawcami oraz innymi podmiotami i instytucjami wspierającymi działania szkoły.

 

3.3  Kształcenie

 

Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

 

·      Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów poprzez rzetelną diagnozę i dostosowuje do nich swoją ofertę zajęć dodatkowych.

·      Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej ocenie i analizie, np. monitoring realizacji podstawy programowej, analiza wyników sprawdzianów dyrektorskich.

·      Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia                    i potrzebom uczniów.

·      W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.

·      Uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz formy i sposoby oceniania (wewnątrzszkolne ocenianie jest spójne z przedmiotowymi systemami oceniania).

·      Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym)

·      Kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się.

 

 

Aktywność uczniów

 

§  Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów, np. chór szkolny, szkolny ośrodek kariery, klub europejski, zajęcia sportowe.

§  Realizacja powiatowych i szkolnych projektów edukacyjnych zainicjowanych przez uczniów i nauczycieli.

§  Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze podręczników.

 

3.4  Wychowanie i opieka

 

Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

 

·      Szkoła posiada program wychowawczy i program profilaktyki, zgodnie z przepisami prawa, których realizacja wzmacnia poziom bezpieczeństwa w szkole i w dużym stopniu eliminuje zachowania niepożądane.

·      Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze, zawarte w programie wychowawczym, są uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane.

·      Program wychowawczy szkoły jest realizowany w coraz szerszym współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii.

·      Szkoła planuje i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje działania promujące zdrowy styl życia, postawy patriotyczne oraz edukację ekologiczną.

·      Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

·      Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (np. dbałość o przestrzeganie postanowień statutu szkoły).

·      Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym).

·      Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.

·      Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną  i charytatywną, np. PCK, WOŚP, honorowe krwiodawstwo.

 

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

 

·      Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez planowanie pracy zgodnie
z przepisami BHP, wymianę zużytego sprzętu szkolnego, przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa, przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

·      Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach: organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli, utrzymanie ścisłej współpracy ze służbą zdrowia i pielęgniarką szkolną, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy.

·      Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów poprzez utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów, organizacja warsztatów
i spotkań z psychologiem i pedagogiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców, udostępnianie informacji na temat organizacji przeciwdziałających agresji, przemocy w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym.

·      Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą Policji, Sadem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

3.5  Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

 • Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły poprzez stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsc spotkań  na terenie szkoły,  ustalenie form i terminów spotkań z dyrekcją, pedagogami szkolnymi, wychowawcami i nauczycielami.
 • Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach zadaniowych, do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.
 • Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych, np. programów wychowawczych, procedur bezpieczeństwa, regulaminów organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek.
 • Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego zgodnie z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie, np. zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań.
 • Pogłębianie pedagogizacji rodziców zgodnie z zaplanowaną tematyką spotkań
  z wychowawcą, dyrekcją,  pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami wspierającymi pracę szkoły.
 • Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu).
 • Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich organizacja.
 • Ścisła współpraca z  instytucjami znajdującymi się na terenie miasta i powiatu.

 

 

 

 1. Uzyskiwanie wysokich standardów kształcenia i wychowania, wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 • Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego i zawodowego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania, np. osiąganie wyników na poziomie wyższej staniny, wyższy procent zdawalności egzaminów zewnętrznych (osiągane wyniki z poszczególnych przedmiotów i w zawodach minimum na poziomie średniej krajowej).
 • Priorytetem szkoły jest podwyższenie wyników z przedmiotów ogólnokształcących, które są skorelowane z przedmiotami kształconymi w zawodach, np. matematyka, język obcy oraz z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie wiodących kierunków kształcenia (technik informatyk, technik elektronik).
 • Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych, opracowanie wniosków i ich wdrażanie w celu skuteczniejszego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.
 • Analizy wyników egzaminów maturalnego, zawodowego, dokonywane będą z wykorzystaniem różnych metod, np. porównywanie zdawalności i średnich wyników na określonym poziomie w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej.
 • Na podstawie przeprowadzanych analiz będą sporządzane wnioski i rekomendacje do dalszej pracy w obrębie poszczególnych przedmiotów i zagadnień zawodowych,
  z uwzględnieniem słabych i mocnych stron przygotowania uczniów.

 

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

 

Program rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania.

Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, program rozwoju szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany.

     

 

 

 

 

 

 

 

Pułtusk, dn.15.09.2015r.                                    

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej