Plan pracy

 • Drukuj

 

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

w Pułtusku ma rok szkolny 2019/2020

 

I PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

 

D.Sobocińska

Wrzesień

2.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego, dokumentacji bibliotecznej

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

 1. Wyszukiwanie informacji na określone tematy w różnych źródłach informacji;
 2. Przygotowanie dekoracji;
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opracowanie zbiorów

 1. Prowadzenie na bieżąco rejestru ubytków;
 2. Ewidencja – bieżąca prowadzenie księgi inwentarzowej;
 3. Opracowanie nowych pozycji;
 4. Zakładanie kart uczniom klas pierwszych;
 5. Uaktualnianie kart uczniom klas drugich, trzecich i czwartych;
 6. Zakładanie kart książek i kart katalogowych;
 7. Uaktualnienie katalogi rzeczowego i alfabetycznego.

D.Sobocińska

Na bieżąco

 

 

 

Wrzesień

 

Wrzesień

5.

Udostępnianie zbiorów

 1. Statystyka;
 2. Przegląd kart czytelniczych.

D.Sobocińska

Na bieżąco

6.

Gromadzenie i konserwacja zbiorów

 1. Uzupełnianie zbiorów;
 2. Systematyczne naprawianie zniszczonych książek.

D.Sobocińska

Na bieżąco

7.

Biblioteczny kącik nowych pozycji czytelniczych

 1. Lekcje biblioteczne zapoznające z najnowszymi bestsellerami

D.Sobocińska

Na bieżąco

 

 

II. PRACA PEDAGOGICZNA

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Udostępnianie zbiorów

 1. Udostępnianie zbiorów piśmienniczych w wypożyczalni i czytelni;
 2. Udostępnianie zbiorów audiowizualnych;
 3. Kierowanie uczniów do innych bibliotek.

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

2.

Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych

 1. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych;
 2. Udzielanie porad w wyborach czytelniczych;
 3. Gazetki biblioteczne.

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Przysposobienie czytelnicze i informacyjne, edukacja medialna

 1. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych;
 2. Instruktaż indywidualny.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opieka nad Zespołem Kreatywnej Młodzieży

 1. Klub dyskusyjny-dyskusje na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych, recenzje najnowszych filmów.
 2. Uczestnictwo w szklonych projektach oraz imprezach o charakterze powiatowym.

D.Sobocińska

A. Świerczewska

 

 

 

 

Na bieżąco

5.

Rozwijanie kultury czytelniczej i kultury żywego słowa wśród uczniów

 1. Realizacja programu  edukacyjnego: ,,Czytam, więc jestem”;
 • Spotkania o charakterze edukacyjnym
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów
 1. Praca indywidualna z czytelnikami – rozmowy nt. zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności.

D.Sobocińska

A.Świerczewska

 

 

Na bieżąco

6

Realizacja projektu dla zawodowców  pod nazwą ,,Zawodowcy przyszłości”

 1. Realizacja projektu
 • Organizacja cyklu przedsięwzięć mających  na celu szeroko  pojętą promocję szkolnictwa zawodowego
 • Zorganizowanie konkursów promujących  szkolnictwo zawodowe

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

 

Cały rok szkolny

7

Realizacja projektu  ,,Kreatywność kluczem do sukcesu”

 1. Realizacja projektu
 2. Organizacja cyklu przedsięwzięć mających  na celu zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy w określonych branżach
 3. Nabycie kompetencji kluczowych oraz „miękkich” takich jak umiejętność pracy zespołowej, empatia, poczucie własnej wartości, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów.

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

 

Październik -czerwiec

8

Opieka nad  stypendystami

Opieka merytoryczna w i pomoc w realizacji projektów stypendialnych

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Cały rok szkolny

9

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

 1. Współpraca z Firmami:
 • MARDOM
 • GENERAL PROPERTY
 • BBA Transport System
 • ETI Polam
 • PRESIDENT
 • Quad Wyszków
 1. Współpraca z nauczycielami w poznaniu uczniów i ich aktywacji czytelniczej;
 2. Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorczości w Pułtusku;
 3. Współpraca z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Oddział Ciechanowie w zakresie opieki nad stypendystami w ramach projektu-  „Mazowsze” (stypendia dla szkół zawodowych)
 4. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie;
 5. Współpraca z MSCDN w Ciechanowie
 6. Współpraca z nauczycielami biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku;
 7. Współpraca ze Szkolnym Klubem Europejskim w ramach realizacji projektów edukacyjnych;
 8. Współpraca z nauczycielami bibliotek gminnych;
 9. Współpraca z bibliotekarzami z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku;
 10. Współpraca z Akademią Humanistyczną w Pułtusku oraz Polsko Japońska akademią Technik komputerowych w Warszawie i PWSZ w Ciechanowie
 11. Współpraca z Pułtuską Biblioteką Publiczną

im. J. Lelewela.

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Na bieżąco

10

Udział w konkursach

1.Przygotowanie młodzieży do konkursów informatycznych, plastycznych i fotograficznych.

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Na bieżąco

11.

Działalność Centrum Multimedialnego

 

 1. Korzystanie przez uczniów ze stron internetowych, wyszukiwanie informacji;
 2. Korzystanie z centrum przez nauczycieli – opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

D.Sobocińska

Na bieżąco