Plan pracy

                                                            

 

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

w Pułtusku ma rok szkolny 2018/2019

 

I PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

 

D.Sobocińska

Wrzesień

2.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego, dokumentacji bibliotecznej

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

1.      Wyszukiwanie informacji na określone tematy w różnych źródłach informacji;

2.      Przygotowanie dekoracji;

3.      Przygotowanie prezentacji multimedialnych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opracowanie zbiorów

1.      Prowadzenie na bieżąco rejestru ubytków;

2.      Ewidencja – bieżąca prowadzenie księgi inwentarzowej;

3.      Opracowanie nowych pozycji;

4.      Zakładanie kart uczniom klas pierwszych;

5.      Uaktualnianie kart uczniom klas drugich, trzecich i czwartych;

6.      Zakładanie kart książek i kart katalogowych;

7.      Uaktualnienie katalogi rzeczowego i alfabetycznego.

D.Sobocińska

Na bieżąco

 

 

 

Wrzesień

 

Wrzesień

5.

Udostępnianie zbiorów

1.      Statystyka;

2.      Przegląd kart czytelniczych.

D.Sobocińska

Na bieżąco

6.

Gromadzenie i konserwacja zbiorów

1.      Uzupełnianie zbiorów;

2.      Systematyczne naprawianie zniszczonych książek.

D.Sobocińska

Na bieżąco

7.

Biblioteczny kącik nowych pozycji czytelniczych

1.      Lekcje biblioteczne zapoznające z najnowszymi bestsellerami

D.Sobocińska

Na bieżaco

 

 

II. PRACA PEDAGOGICZNA

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Udostępnianie zbiorów

1.      Udostępnianie zbiorów piśmienniczych w wypożyczalni i czytelni;

2.      Udostępnianie zbiorów audiowizualnych;

3.      Kierowanie uczniów do innych bibliotek.

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

2.

Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych

1.      Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych;

2.      Udzielanie porad w wyborach czytelniczych;

3.      Gazetki biblioteczne.

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Przysposobienie czytelnicze i informacyjne, edukacja medialna

1.      Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych;

2.      Instruktaż indywidualny.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opieka nad Zespołem Kreatywnej Młodzieży

1.      Klub dyskusyjny-dyskusje na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych, recenzje najnowszych filmów.

2.      Uczestnictwo w szklonych projektach oraz imprezach o charakterze powiatowym

3.      Nadzorowanie redakcji Gazetki Szkolnej TERAZ MY;

D.Sobocińska

A. Świerczewska

 

 

 

 

Na bieżąco

5.

Rozwijanie kultury czytelniczej i kultury żywego słowa wśród uczniów

1.      Realizacja programu  edukacyjnego: ,,Czytam, więc jestem”;

·         Spotkania o charakterze edukacyjnym

·         Promocja czytelnictwa wśród uczniów

2.      Praca indywidualna z czytelnikami – rozmowy nt. zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności.

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Nauczyciele poloniści

 

 

Na bieżąco

6

Realizacja projektu dla zawodowców  pod nazwą ,,Zawodowcy przyszłości”

1.      Realizacja projektu-cały rok szkolny

·         Organizacja cyklu przedsięwzięć mających  na celu szeroko  pojętą promocję szkolnictwa zawodowego

·         Zorganizowanie konkursów promujących  szkolnictwo zawodowe

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

7

Realizacja projektu  Irena Sendlerowa – Pro Memoriam. Dialog Międzykulturowy

1.      Realizacja projektu -wrzesień-grudzień

2.      Zorganizowanie konkurs plastycznego

3.      Organizacja prelekcji na temat kultury Żydowskiej

4.      Zorganizowanie konferencja podsumowującej działania projektowe

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Nauczyciele poloniści

 

8

Opieka nad  stypendystami

Opieka merytoryczna w i pomoc w realizacji projektów stypiendialnych

 

 

9

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

1.      Współpraca z Quadem Wyszków

2.      Współpraca z Firmami:

·         Mardom

·         GENERAL PROPERTY

·         BBA Transport System

·         ETI Polam

·         PRESIDENT

3.      Współpraca z nauczycielami w poznaniu uczniów i ich aktywacji czytelniczej;

4.      Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorczości w Pułtusku;

5.      Współpraca z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Oddział Ciechanowie w zakresie opieki nad stypendystami w ramach projektu-  „Mazowsze” (stypendia dla szkół zawodowych)

6.      Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie;

7.      Współpraca z MSCDN w Ciechanowie

8.      Współpraca z nauczycielami biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku;

9.      Współpraca ze Szkolnym Klubem Europejskim w ramach realizacji projektów edukacyjnych;

10.  Współpraca z nauczycielami bibliotek gminnych;

11.  Współpraca z bibliotekarzami z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku;

12.  Współpraca z Akademią Humanistyczną w Pułtusku oraz Polsko Japońska akademią Technik komputerowych w Warszawie i PWSZ w Ciechanowie

13.  Współpraca z Pułtuską Biblioteką Publiczną

im. J. Lelewela.

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Na bieżąco

10

Udział w konkursach

1.Przygotowanie młodzieży do konkursów informatycznych, plastycznych i fotograficznych.

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Na bieżąco

11.

Działalność Centrum Multimedialnego

 

1.      Korzystanie przez uczniów ze stron internetowych, wyszukiwanie informacji;

2.      Korzystanie z centrum przez nauczycieli – opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

D.Sobocińska

Na bieżąco

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej